Par vecāku līdzfinansējumu Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolai ārkārtējās situācijas laikā

09.03.2021.

 

PROTOKOLLĒMUMS

6.§

Par vecāku līdzfinansējumu Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolai ārkārtējās situācijas laikā

Domes 2019.gada 23.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7/2019 “Par līdzfinansējumu Ādažu novada domes profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” noteikts, ka vecāku līdzfinansējums par vienu Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas (turpmāk – ĀBJSS) audzēkni ir 20 euro par vienu izglītības programmu mēnesī. Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, ĀBJSS no 2020.gada 21.decembra turpina mācību darbu klātienē āra sporta laukumos un apvidū, kā arī attālināti. Tādejādi, ĀBJSS sniegtie izglītības pakalpojumi ne vienmēr tiek sniegti pilna laika apjomā un vecāku līdzfinansējums būtu nosakāms proporcionāli pakalpojuma sniegšanai faktiski patērētajam laikam. Vecāku līdzfinansējuma maksa proporcionāli saņemtajiem pakalpojumam samazinās pašvaldības budžeta ieņēmumus vidēji par 2000 euro mēnesī, taču ietekme nav būtiska, jo šādā mācību procesā attiecīgi samazinās arī skolas izdevumi transporta pakalpojumu apmaksai un sacensību dalības maksai. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Izglītības likuma 12.panta otro prim daļu, Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojuma Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 15.13.4. un 15.13.7. apakšpunktu, 2019.gada 23.aprīļa saistošo noteikumu Nr.7/2019 “Par līdzfinansējumu Ādažu novada domes profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” 2.1.apakšpunktu un 7.punktu, kā arī Finanšu komitejas šā gada 16.februāra atzinumu,

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav,

DOME NOLEMJ:

  1. Noteikt vecāku līdzfinansējuma maksu proporcionāli saņemtajiem pakalpojumam par profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolā no 2021.gada 1.februāra līdz brīdim, kad tiks atsākts ierastais mācību darbs.
  2. Aprēķināt maksu par vienu nodarbību, dalot noteikto vecāku līdzfinansējumu 20 euro ar nodarbību skaitu mēnesī.
  3. Uzdot ĀBJSS direktorei D.Zilbertei informēt par lēmuma izpildes kārtību ĀBJSS administrāciju un izglītojamo vecākus, kā arī sniegt nepieciešamo informāciju domes Grāmatvedības daļai līdzfinansējuma aprēķināšanai un rēķinu sagatavošanai.
  4. Uzdot domes Grāmatvedības daļai veikt lēmuma izpildes kontroli.

 

Jebkuru jautājumu gadījumā par treniņu norisi varat jautāt sava bērna trenerim vai administrācijā.

Jautājumi par rēķiniem un aprēķinu, lūdzam sazināties ar ĀBJSS administrāciju

t. +371 277465508,

e-pasts: sporta.skola@adazi.lv

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai sniegtu Jums vislabāko pārlūkošanas pieredzi. Lasīt vairāk Sapratu