ĀDAŽU BJSS uzņemšanas,pārcelšanas, atskaitīšanas noteikumi, līdzfinansējuma maksa

02.03.2020.
UZŅEMŠANA mācību gadam 2020./2021.

Šogad atlase jaunām SSG(2012.,2013.dzimušie) grupām vieglatlētikā un basketbolā, peldēšanā.

Ir iespēja pievienoties vecākām grupām vēlamajā sporta veidā vai citos sporta veidos ( ja ir brīvas vietas grupās un atbilstoša sagatavotība sporta grupai) FLORBOLĀ, GRIEĶU-ROMIEŠU CĪŅĀ, DŽUDO, ORIENTĒŠANĀS SPORTĀ,VOLEJBOLĀ, sazinoties ar Sporta skolas administrāciju vai atbilstošā sporta veida treneriem sākot ar 2.septembri.

Līgumu parakstīšana 28.09.- 08.10.ĀBJSS administrācijā Gaujas ielā 30. Ieeja Sporta centrā.

Iesniegumu un līgumu, stājoties skolā šeit:

IESNIEGUMS.doc

LĪGUMS.doc

Lūdzam iepazīties ar IEKŠĒJIEM NOTEIKUMIEM mācību procesa organizācijai ĀBJSS Covid-19 infekcijas slimības izplatības mazināšanai: IEKŠĒJIE NOTEIKUMI SPĒKĀ NO 25.08.2020.

Vispārēja informācija
 • Jaunu grupu komplektēšana notiek no septembra/oktobra mēnesī. Mācību gads sākas kārtējā gada 1. septembrī un beidzās atbilstoši akreditētajām sporta programmām.
 • Izglītojamo atlasi un mācību grupu komplektēšanu veic attiecīgā sporta veida treneris. Atlase katrā sporta veidā notiek pēc sporta treneru izstrādātiem uzdevumiem un vingrinājumiem. Mācību – treniņu grupas tiek komplektētas pamatojoties uz 2017.gada
  29.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.508 „Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu”(turpmāk Noteikumi Nr. 508).
 • Ādažu Bērnu un jaunatnes Sporta skolas (turpmāk Sporta skola) komplektējot mācību – treniņu grupas, pirmām kārtām vieta tiek nodrošināta Ādažu administratīvajā teritorijā deklarētiem bērniem. Ja grupa nav pilnībā nokomplektēta ar Ādažu
  administratīvajā teritorijā deklarētiem bērniem, tad tiek uzņemti citās pašvaldībās deklarētie bērni.
 • Stājoties Sporta skolā, izglītojamā vecāki (aizbildņi) aizpilda sadarbības līgumu un Sporta skolas direktoram adresētu iesniegumu, kurā:
  • ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar Sporta skolas nolikumu, iekšējās kārtības noteikumiem, uzņemšanas, pārcelšanas un atskaitīšanas noteikumiem un savstarpējās sadarbības līguma nosacījumiem;
  • ar parakstu izglītojamais apliecina iepazīšanos ar Sporta skolas iekšējās kārtībasnoteikumiem, izglītojamā pienākumiem un tiesībām;
  • izglītojamā fotogrāfija ielīmēta iesniegumā paredzētajā vietā;
  • izglītojamā vecāki (aizbildņi) iesniedz ārsta izsniegtu izziņu par izglītojamā veselības stāvokļa atbilstību izvēlētajam sporta veidam;
  • izglītojamā vecāki (aizbildņi) iepazīstas ar Sporta skolas un izglītojamā vecāku
   savstarpējās sadarbības līgumu un paraksta to;
  • grupas izglītojamā sarakstu ar precīzi norādītu izglītojamāvārdu, uzvārdu,
   personas kodu, kopā ar aizpildītu iesniegumu (personas lietu) treneris iesniedz
   direktoram;
  • jautājumu par izglītojamā uzņemšanu izskata Sporta skolas Pedagoģiskās padomes sēdē;
  • pamatojoties uz Sporta skolas Pedagoģiskās padomes sēdes protokolu ar Sporta skolas direktora izdotu rīkojumu izglītojamais tiek ieskaitīts Sporta skolas grupā.
  • līgums nav jāpārslēdz katru gadu.

 

UZŅEMŠANA  mācību gads 2020./2021.

Izglītojamo uzņemšana notiek katra mācību gada SEPTEMBRĪ/OKTOBRĪ, ar izņēmumiem vēlāk, ja ir brīvas vietas kādā no treniņu grupām.

Par uzņemšanu sporta nodaļās var interesēties jau augusta pēdējā nedēļā, izvēloties, iepazīties ar konkrētu sporta veidu un treneri.

ATGĀDINĀM! Sporta skola ir izglītības iestāde, kurā notiek sporta nodarbības ar paaugstinātu fizisko slodzi,lai sagatavotu izglītojamos pilnvērtīgiem treniņiem, sporta sacensībām, nometnēm vietējā un starptautiskā mērogā un nākotnei, kas sastīta ar kādu konkrētu sporta veidu.

 1. Treneris nosaka bērna sagatavošanas līmeni atbilstošajā sporta veidā un plānotos treniņu laikus, par kuriem varēs uzzināt septembra sākumā.
 2. Līgums ar sporta skolu tiek noslēgts pēc sarunas ar treneri.
  • līgumu un iesniegumu ludzam aizpildīt un parakstīt klātienē(ieteicams) ĀBJSS administrācijā - Gaujas iela 30, Ādaži (Ādažu Sporta centrā) darba dienās, iepriekš vienojoties zvanot pa tālruni +371 27746508 vai sūtot e-pastu sporta.skola@adazi.lv. Lūdzam sekot līdzi pieņemšanas laikiem, kurus izziņosim septembra sākuma.
  • līgumu un iesniegumu varēs aizpildīt elektroniski un nodot Sporta skolas administrācijai (vecāku eksemplānu nodosim caur treneri vai personīgi)
 3. Iesniedzamie dokumenti:
  • līgums  
  • iesniegums
  • ārsta zīme, ka bērns var piedalīties paaugstinātas fiziskās slodzes sporta nodarbībās
  • bērna fotogrāfija 3x4cm, uzņemta uz neitrāla fona un aktuālā vecumā
 4. Mēneša maksa jeb vecāku līdzfinansējums ir 20eur/mēnesi vienā sporta veidā.
  • mēneša maksa var mainīties no bērnu skaita ģimenē, kas uzņemti sporta skolā, kā arī no bērnu skaita ģimenē, un bērnu un vecāku deklarētās dzīvesvietas u.c. gadījumos.
  • rēķini tiek izsūtīti uz līgumā norādīto e-pastu, katra mēneša sākumā no Ādažu novada domes
  • ja 3 un vairāk mēnešus netiek veikta rēķinu apmaksa, ĀBJSS sazinās ar vecākiem pa tālruni vai e-pastu, kā arī ir tiesīga atskaitīt bērnu no sporta skolas, ja netiek veikta maksa par kavētajiem rēķiniem.
 5. Iesniegums ATLAIDES saņemšanai (daudzbērnu ģimenēm, maznodrošināto ģimeņu bērniem vai bērniem ar invaliditāti) jāiesniedz Ādažu novada domes klientu apkalpošanas centrā vai mājas lapā www.epakalpojumi.lv, iesniegumu, kas adresēts iestādei Ādažu novada dome. Vairāk informācijas: https://www.adazi.lv/pakalpojumi/gimene-un-berni/atlaides-pulcinu-unvai-lidzfinansejuma-maksajumiem-pasvaldibas-izglitibas-iestades/
PĀRCELŠANA
 • Izglītojamā pārcelšana uz nākošo mācību gadu notiek pamatojoties uz noteikumiem Nr.508, ievērojot katram apmācību gadam izvirzītās prasības nodarbību apmeklēšanā, piedalīšanos sacensībās, sportisko rezultātu izaugsmē.
 • Mācību gada vidū un beigās izglītojamie izpilda vispārējās fiziskās sagatavotības testus, kā arī visu mācību gadu pamatojoties uz Noteikumiem Nr.508, piedalās Sporta skolas apstiprinātajās sporta sacensībās. izglītojamos pārceļ uz nākošo mācību gadu, ja tas
  ir godprātīgi izpildījis mācību programmu un piedalījies sporta sacensībās.
 • Jautājumu par izglītojama pārcelšanu nākošajā grupā izskata Sporta skolas pedagoģiskās padomes sēdē.
 • Pamatojoties uz Sporta Skolas pedagoģiskās padomes sēdes protokolu ar
  Sporta skolas direktora izdotu rīkojumu audzēknis tiek pārcelts uz nākošo apmācību
  gadu.
ATSKAITĪŠANA
 • Izglītojamos atskaita, ja netiek pildītas Noteikumos Nr.508 noteiktās prasības.
 • Audzēkņus atskaita arī :
  • pēc vecāku rakstiska iesnieguma;
  • veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ārsts;
  • sporta veida maiņas gadījumā;
  • nodarbību neattaisnota kavēšana (līdz 75% no nodarbību skaita);
  • ja Sporta skolas izglītojamais vai viņa vecāki(aizbildņi)neattaisnoti nav maksājis par nodarbībām vairāk nekā trīs
   mēnešus;
  • ja izglītojamais regulāri pārkāpj Sporta skolas iekšējās kārtības noteikumus un
   nepilda savus pienākumus;
  • Sporta skolu absolvējot.
  • Jautājumu par atskaitīšanu no Sporta skolas izskata Sporta skolas Pedagoģiskās padomes sēdē.
  • Pamatojoties uz Sporta skolas Pedagoģiskās padomes sēdes protokolu ar Sporta skolas direktora izdotu rīkojumu audzēknis tiek atskaitīts.
IESNIEGUMS PAR ATLAIDES PIESĶIRŠANU 

Ar 2019.gada 1.septembra stājas spēkā jauni Ādažu novada saistošie noteikumi Nr.7/2019 (23.04.2019) “Par līdzfinansējumu Ādažu novada domes profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”, kas nosaka, ka no 2019.gada 1.septembra līdzfinansējuma apmērs par vienu audzēkni ir 20 EUR par vienu izglītības programmu mēnesī

Iesniegums par ATLAIŽU piešķiršanu jāraksta katru gadu (pirms jaunā mācību gada sākuma) Ādažu novada domes klientu apkalpošanas centrā jeb www.epakalpojumi.lv adresētu Ādažu novada domei:

25 % apmērā, ja ĀBJSS audzēknis apgūst divas vai vairāk programmas un ir uzņemts skolā līdz 2018.gada 2.janvārim;

35 % apmērā, ja ģimenē dzīvo divi bērni kopā un tie apgūst kādu no programmām vienā skolā;

50 % apmērā, ja daudzbērnu ģimenē dzīvo trīs un vairāk bērni kopā un vismaz viens no tiem apgūst kādu no programmām vienā skolā;

65 % apmērā, ja daudzbērnu ģimenē dzīvo trīs un vairāk bērni kopā un vismaz trīs no tiem apgūst kādu no programmām vienā skolā.

 

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai sniegtu Jums vislabāko pārlūkošanas pieredzi. Lasīt vairāk Sapratu