Norēķinu rekvizīti

Par ĀBJSS sporta nodaļu nodarbībām norēķini notiek ar Ādažu novada pašvaldību

Ādažu novada pašvaldības rekvizīti:
Reģistrācijas Nr. 90000048472
Banka: Valsts kase, BIC kods: TRELLV22,
Konts: LV43TREL9802419010000 Banka: Swedbank
Konts: LV25HABA0551003329868