Noreķinu rekvizīti

09.08.2021.
Par ĀBJSS sporta nodaļu nodarbībām norēķini norisinās ar Ādažu novada domi

Ādažu novada pašvaldības rekvizīti:
Reģistrācijas Nr. 90000048472
Banka: Valsts kase, BIC kods: TRELLV22,
Konts: LV43TREL9802419010000 Banka: Swedbank
Konts: LV25HABA0551003329868

 

Rēķini tiek saņemti uz jūsu norādīto e-pastu. Rēķinā tiek norādīta visa nepieciešamā informācija, kas jānorāda maksājuma mērķī.